Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10.2019

Raport bieżący nr 35/2019
 
Data sporządzenia: 24-10-2019 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10.2019

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 24 października 2019 roku, w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, uchwalono co następuje:
Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym  od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4.377.931,67 złotych (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 67/100) w następujący sposób:
- kwotę 3.408.919,00 złotych (trzy miliony czterysta osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na akcję,
- kwotę 967.093,17 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100) - na kapitał zapasowy,
- kwotę 1.919,50 złotych (tysiąc dziewięćset dziewiętnaście 50/100), stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, będzie dzień 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy dzień 6 grudnia 2019.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj