Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.10.2019

Raport bieżący nr 36/2019
 
Data sporządzenia: 25-10-2019 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.10.2019

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 24.10.2019 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
  1. treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
  2. treść projektów uchwał, które były poddane po głosowanie a nie zostały podjęte, co dotyczy projektu uchwały nr 25;
  3. treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.
Zarząd Spółki informuje, że  podczas obrad ZWZ został zgłoszony sprzeciw do protokołu stosownie do treści art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz „sprzeciw” do niepodjętej Uchwały nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 
Załącznik
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj