Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Raport bieżący nr 30/2020

Data sporządzenia:  06.11.2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Treść raportu:
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa”), wzywa się akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. (dalej: „Spółka”)  do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki:
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
budynek FOCUS, piętro X
 
Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy, złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
 
Niniejsze wezwanie jest trzecim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
 *zgodnie z art. 16 ust. 2  ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.09.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj